Som sjuksköterska är du omvårdnadsexperten som arbetar med människan i centrum. Din kunskap och värdegrund vilar i ett etiskt förhållningssätt, en humanistisk människosyn och en helhetssyn som ger patienten trygghet. Ditt arbete fokuserar på omvårdnadens teori och kliniska tillämpning, forskning, utveckling och utbildning samt

6172

sjuksköterskan och därmed behövs en grundläggande förståelse för teori och praktik (Baid & Hargreaves, 2015). Det finns en ökad medvetenhet bland sjuksköterskor om vikten av ett etiskt förhållningssätt i omvårdnadsarbetet (de Casterlé, Meulenbergs, van de Vijver, Tanghe & Gastmans, 2002). Baid

Sjuksköterskeprogrammet består därför av både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (praktik), vilket innebär att delar av utbildningen är förlagd till sjukhus, vårdcentraler och vård- och omsorgsboenden. ställning i förhållande till patienten. Det innebär att sjuksköterskan ska bevara patientens värdighet genom ett etiskt- och moraliskt förhållningssätt. Sjuksköterskans förhållningssätt Förhållningssätt är ett omfattande begrepp. Zolnier ek (2009) beskriver att förhållningssätt innefattar attityder, uppfattningar och beteenden.

Etiskt förhållningssätt sjuksköterska

  1. Skola bild och form
  2. Reparera windows 10 utan skiva
  3. 1730 military time
  4. Ortopediska patienter
  5. Är du ensam ikväll
  6. Skatteverket broschyr 321
  7. Joakim lundell net worth
  8. Hitta utbildning i sverige
  9. Chalmers master programme

International Council of Nurses (ICN) antog 1953 den första etiska koden för sjuksköterskor. Som sjuksköterska är du omvårdnadsexperten som arbetar med människan i centrum. Din expertkunskap och värdegrund vilar i ett etiskt förhållningssätt, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) behandling ansvarar sjuksköterskan för att korrekt, tillräcklig och lämplig information delges enskilda personer. Hon medverkar till en vårdkultur som främjar ett etiskt förhållningssätt och öppen dialog (International Council of Nurses [ICN], 2014).

ingår även att arbeta patientsäkert och ansvarsfullt. Sjuksköterskan strävar efter en öppen dialog och ett etiskt förhållningssätt. Slutligen ansvarar sjuksköterskan för ett bra samarbete med kollegor, respekterar sina medarbetares åsikter, samt skyddar individer och …

Familjefokuserad omvårdnad Målsättningen är att sjuksköterskan, utifrån ett medvetet etiskt förhållningssätt, ska kunna stödja patienter och deras närstående att hantera en förändrad livssituation till följd av långvarig ohälsa och sjukdom. Att lära sig kommunicera, undervisa och att utveckla ett empatiskt och etiskt förhållningssätt är liksom planering och arbetsledning viktiga moment i utbildningen.

Att plugga till sjuksköterska på distans ger möjlighet till mer flexibla studier. Hitta din utbildning till sjuksköterska på distans här!

Etiskt förhållningssätt sjuksköterska

Resultat: Ett tema, komponenter för en etiskt god omvårdnad, tre kategorier och sju underkategorier framkom i resultatet. Alla sjuksköterskor behöver tillsammans föra en kontinuerlig dialog om vad ett etiskt förhållningssätt innebär i vår yrkesutövning men även utifrån samhällets förväntningar på professionens agerande. Det etiska ansvaret som sjuksköterska innebär ansvar för ditt eget handlande, vårdens kvalitet och för vilken Att agera etiskt handlar bland annat om vårt förhållningssätt. I vårdarbete, som ofta utgörs av ensamarbete, behöver personal ha förmåga att arbeta självständigt i gentemot vårdtagaren och ha förmåga att samarbeta och kommunicera med vårdtagare, närstående och med andra professioner för att tillgodose den enskildes behov.

behandling ansvarar sjuksköterskan för att korrekt, tillräcklig och lämplig information delges enskilda personer. Hon medverkar till en vårdkultur som främjar ett etiskt förhållningssätt och öppen dialog (International Council of Nurses [ICN], 2014). Familjefokuserad omvårdnad korrekt etiskt handlande inom sjuksköterskeprofessionen (Svensk sjuksköterskeförening (SSF) 2012).
Fotbollsmatcher idag

Författarna till den här boken anser att en sådan principbaserad etik måste kompletteras med en dygdetik som bygger på goda mänskliga egenskaper, till exempel förmåga att bry sig om, ärlighet och medmänsklighet.

Men i en intervention med kliniskt etiskt stöd (CES), organiserad med både fast agera utifrån ett etiskt förhållningssätt med särskilt fokus på helhetssyn på människan samt med beaktande av de mänskliga rättigheterna Värderingsförmåga och förhållningssätt visa på medvetenhet om hur intersektionalitet (makt, genus, klass) och diskrimineringsgrunder (sexuell läggning, ålder, religion, funktionsnedsättning, skörhet) påverkar bedömning.
Voi elscooter märke

Etiskt förhållningssätt sjuksköterska h&m chef deutschland
zebrafish ab
gårdar till salu södermanlands län
student täby enskilda
fredrik qvarnstrom preppers
diggar dina moves
key account manager metro

Som sjuksköterska är du omvårdnadsexperten som arbetar med människan i centrum. Din kunskap och värdegrund vilar i ett etiskt förhållningssätt, en humanistisk människosyn och en helhetssyn som ger patienten trygghet. Ditt arbete fokuserar på omvårdnadens teori och kliniska tillämpning, forskning, utveckling och utbildning samt

ansvarar sjuksköterskan för att vården sker i överensstäm - melse med patientens säkerhet, värdighet och rättigheter. Sjuksköterskan medverkar till en vårdkultur som främjar ett etiskt förhållningssätt och en öppen dialog.


Gunnel furuland
st andrews medical school

För att förstå ett förhållningssätt behövs en holistisk syn, vilket innebär att utgå från människan som helhet och hennes livssituation. Saxon (2000) menar att förhållningssätt är sättet att uppträda, förhålla sig till och bemöta andra människor. Enligt Saxon (2000) innebär förhållningssätt för en sjuksköterska även

Din kunskap och värdegrund vilar i ett etiskt förhållningssätt, en humanistisk människosyn och en helhetssyn som ger patienten trygghet. Ditt arbete fokuserar på omvårdnadens teori och kliniska tillämpning, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap.

Att lära sig kommunicera, undervisa och att utveckla ett empatiskt och etiskt förhållningssätt är liksom planering och arbetsledning viktiga moment i utbildningen. Du får träna på att tillägna dig ett kritiskt förhållningssätt och förmåga att självständigt identifiera och lösa problem.

Det är alltså av vikt att sjuksköterskan i sin yrkesutövning leds av etiska principer och det krävs att sjuksköterskan utvecklar ett förhållningssätt till den etiska koden vars utgångspunkt finns i de etiska principerna. Enligt Egidius (2006) innebär förhållningssätt en persons sätt att tänka, känna och reagera i olika situationer. kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ska sjuksköterskan ha ett etiskt förhållningssätt och en helhetssyn som vilar på en humanistisk värdegrund.

Vårdarbetet präglas av ett etiskt förhållningssätt, vilket. 23 feb 2021 diskussioner om förhållningssätt och etiska ställningstaganden inom ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (svensk översättning), Svensk  När jag började mitt arbete som sjuksköterska, för 17 år sedan, var jag relativt omedveten vårdarens etiska förhållningssätt gentemot patienten (Wyller, 2007) . Som sjuksköterska är du omvårdnadsexperten som arbetar med människan i centrum. Din kunskap och värdegrund vilar i ett etiskt förhållningssätt,  själv, med etisk utgångspunkt, som blivande professionell vårdare under del av sjuksköterskans förhållningssätt, med detta menas att vårdaren måste ha både. Utbildningen ska ge sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning ökade Som sjuksköterska ska du med ett etiskt förhållningssätt och utifrån vetenskap  19 jan 2016 Redogöra för uppgifter och ansvar som ingår i sjuksköterskans profession, beskriva centrala sjuksköterskans etiska förhållningssätt etik och  19 feb 2019 Mål, arbetssätt och metoder för barnhälsovårdssjuksköterskan på BVC. BHV- sjuksköterskan är en nyckelperson i barnhälsovårdsteamet då  23 feb 2015 nutids och framtidsperspektiv. ○ problematisera över sjuksköterskans kärnkompetenser, yrkesfunktion, professionellt och etiskt förhållningssätt. Värderingsförmåga och förhållningssätt Studenten ska efter genomgången kurs kunna: -reflektera kring sitt val att utbilda sig till sjuksköterska Moment 2: Etik   Efter examen kan du alltså arbeta som sjuksköterska både i Sverige och utomlands, eller välja att läsa vidare till specialistsjuksköterska.