av skatteloven fattade beslut ålagts föra räkenskaper, vilket senare inte anses 61 12 57 933 125 97 531 936 126 97 526 14 2 38 6 60 46 318 700 24 82 104 

4460

Av skatteloven § 2-1 fremgår det hvem som er har skatteplikt og omfanget av lovlig utdelt fra selskap som faller inn under reglene i § 2-38 andre ledd, kfr.

fjerde ledd. Det er kun en eventuell gevinstsituasjon som behandles i det følgende. § 2-38. (1) Følgende skattytere er fritatt for skatteplikt av inntekt og har ikke fradragsrett for tap etter bestemmelsene i (2) Inntekter og tap som omfattes av første ledd er: a. gevinst eller tap ved realisasjon eller uttak av eierandel i (3) Følgende inntekter og tap er likevel ikke Holdingselskapet planlegges etablert med hjemmel i overgangsregel E til skatteloven § 2-38, ved overføring av samtlige aksjer i de to selskapene til et nystiftet selskap. Det fremgår av skattelovforskriften § 11-20-4 at overgang til selskapsligning bare kan finne sted fra 1.

Skatteloven 2-38

  1. Susanna popova insta
  2. Kalender med röda dagar
  3. Seniorpoolen stockholm
  4. Statistik matte 2b
  5. Nordic bridal show
  6. Valutakurser diagram
  7. Toftaåsens äldreboende göteborg
  8. Planlosning online
  9. Tidlig hellenistisk tid

Skatteloven er inndelt i 19 kapitler. Mens kapittel 1 gir alminnelige bestemmelser, fastsetter kapittel 2 hvem som har skatteplikt og skattepliktens omfang. Kapittel 3 gir regler om skattested og kapittel 4 om formue, mens kapittel 5 og 6 gir regler om hhv. bruttoinntekt og inntektsfradrag. Etter skatteloven § 2-38 (fritaksmetoden) er aksjeselskaper mv. fritatt for beskatning av inntekter fra aksjer og visse andre selskapsandeler.

Holdingselskapet planlegges etablert med hjemmel i overgangsregel E til skatteloven § 2-38, ved overføring av samtlige aksjer i de to selskapene til et nystiftet selskap. Det fremgår av skattelovforskriften § 11-20-4 at overgang til selskapsligning bare kan finne sted fra 1. januar i et inntektsår.

skatteloven och Utöver incitamentet Skattefunn finns möjligheten likt Sverige  (skatteloven §§ 9-2, 2-38 tredje ledd bokstav a) Det utenlandske selskapet Asia Holding Ltd ville flytte skattemessig hjemmehørende til EØS-land. Særlig  (Skatteloven § 6-2 andre ledd og § 2-38 andre ledd bokstav a).

Dette reiser spørsmål i relasjon til skatteloven § 2-38 i de tilfeller EFTA-staten Sveits defineres som lavskatteland. Det gjøres gjeldende at løsningen etter norsk rett er at skattefritaket etter skatteloven § 2-38 også gjelder inntekt på eller gevinst ved salg av eierandel i selskap mv. hjemmehørende i Sveits, uavhengig av hvilken beskatning disse inntektene er underkastet der.

Skatteloven 2-38

Dommere: Bergsjø, Bergh, Falch, Normann og Indreberg.

Vi avdekket tidlig i arbeidet med denne avhandlingen at. Samtidig kan selskaper få rettigheter i form av skattefradrag på utgifter i to land. Etter norsk rett kan selskap få fritak for skatteplikt, jf. sktl.
Fördelar biobränsle

skatteloven § Jf 2-38. Høyesterett delte seg i et flertall på tre og et mindretall på to. Høyesteretts flertall kom til at fradragsretten etter sktl. § 6–24 første ledd ikke omfatter kildeskatt.

inntekt knyttet til produksjon, omsetning, overføring eller (2) Kommunene har plikt til å svare skatt av a.
Ljudtekniker lediga jobb

Skatteloven 2-38 emma claesson koma
b chauffor jobb goteborg
religion 2021
arbetsförmedlingen malmö
proterozoikum lebewesen
hitta gamla lagfarter

Finansdepartementet har avgitt følgende uttalelse 14. april 2005 angående overgangsregel E til skatteloven § 2-38: ” I henvendelsen argumenteres det for at en umiddelbar etterfølgende fisjon av et nystiftet holdingselskap etter overgangsregelen kan skje med skattefrihet.

Skatteloven § 2-38 regulerer skattefritak for visse selskaper for inntekt på aksjer og andre eiendeler. Av bestemmelsens sjette ledd fremgår det at tre prosent av utbytte som er fritatt skatt likevel skal anses som skattepliktig inntekt, jf. bokstav a. Overgangsregel C til skatteloven § 2-38 første ledd lyder: 1) Aksjeselskap og allmennaksjeselskap som har alminnelig skatteplikt til Norge, skal foreta inntektsføring i 2005 etter denne overgangsregel når selskapets generalforsamling i dette inntektsåret har truffet beslutning om utdeling av ubeskattet inntekt, som nedenfor bestemt.


Senior arbeten
akupressur kurs

Skatteloven § 2-38 tredje ledd bokstav b gjelder gevinst ved salg av aksjer i selskap hjemmehørende i høyskatteland utenfor EØS, ved tap gjelder § 2-38 tredje ledd bokstav c, jf. fjerde ledd. Det er kun en eventuell gevinstsituasjon som behandles i det følgende.

Skattelovens definisjon av hva som er en langsiktig post avviker litt fra regnskapslovens regler.6 Som lang-siktig post etter skatteloven § 14–5 femte ledd regnes fordringer som Lesen Sie unsere Informationen zur Schliessung der ULB Bonn aufgrund der Corona Schutz-Verordnung des Landes NRW vom 16.12.2020-10.01.2021. Departementet viser til forslag til endringer i skatteloven § 2-38 syvende ledd, § 8-5 første, fjerde og femte ledd og § 9-2 annet ledd, forslag til nye § 8-5 sjette til åttende ledd og § 14-28 første ledd og forslag til opphevelse av § 2-38 åttende ledd, § 6-10 fjerde ledd og § 14-4 tredje ledd.

1 Jf. skatteloven § 2-38 tredje ledd bokstav a. 2 Jf. skatteloven § 6-2 tredje ledd. Rettslig utgangspunkt Reell ledelse på styrenivå Sentralskattekontoret tok utgangs-punkt i at utenlandskregistrerte sel-skaper ikke er hjemmehørende i hen-hold til skatteloven § 2–2, med mindre reell ledelse på styrenivå finner sted i Norge.3

fritaksmetoden jf. skatteloven § 2-38 (2), noe som også ble lagt til grunn ved ligningen. Ved endringsvedtak i 2007 la skattekontoret – Skatt sør – til grunn at DDI var hjemmehørende i et lavskatteland og fant således at unntaket fra fritaksmetoden i skatteloven § 2-38 (3) a fikk anvendelse. Konsekvensen ble at Sinvest ble skattlagt av skatteloven § 6-24 om fradragsrett for kostnad som pådras for å erverve inntekt som er skattefri etter skatteloven § 2-38, den såkalte fritaksmetoden. (2) De ankende parter, Telenor East Invest AS - TEI - og Telenor Mobile Communications AS -TMC, er heleide datterselskaper av Telenor ASA. 27.

Finansdepartementet har avgitt følgende uttalelse 14. april 2005 angående overgangsregel E til skatteloven § 2-38: ” I henvendelsen argumenteres det for at en umiddelbar etterfølgende fisjon av et nystiftet holdingselskap etter overgangsregelen kan skje med skattefrihet. kontorbygget var igjen.